Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach przetwarzania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych

2. Informacje ogólne

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał nam podczas rejestracji i tworzenia konta klienta jak i również dane dotyczące personalnych preferencji użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie działania, jakie są podejmowane w związku z użytkowaniem danych osobowych, na przykład: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.  Administratorem danych użytkowników a zatem podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu jest firma MB Marta Banaszek. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

a. Pocztą tradycyjną pod adresem: MB Marta Banaszek, z siedzibą przy ul. Bronikowskiego 53 lok. 3. 02-796,Warszawa   
b. Pocztą elektroniczną: studio@martabanaszek.pl

Administrator informuje, że przetwarzanie danych użytkowników odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane danej „RODO”. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownik jest uzależniona od rodzaju aktywności realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy dane użytkowników w następujących celach: realizacji zamówienia złożonego przez klienta, obsługi klienta, prowadzenia konta użytkownika, prowadzenia działań marketingowych oraz wysyłki newsletter. 

3. Cele, podstawy oraz zakres przetwarzania danych.

W celu udzielenia pełnej oraz przejrzystej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, poniżej wskazujemy w jakich celach, w jakim zakresie oraz na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe użytkowników w zależności od podjętej aktywności. 

Realizacja i obsługa zamówień. 

Przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi postępowaniami reklamacyjnymi, w celu realizacji naszych usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Adres e-mail użytkownika jest nam potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. W celu prawidłowej realizacji i obsługi zamówienia, w tym organizacji dostawy metodą wybraną przez klienta Administrator przetwarza dane użytkownika wskazane w formularzu zamówienia w następującym zakresie:

• imię 
• nazwisko 
• adres e-mail 
• adres zamieszkania 
• numer telefonu komórkowego

W związku z realizacją oraz obsługą zamówienia przetwarzamy dane klienta w następujących celach oraz na podstawie:

• w celu wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z zakresu prawa podatkowego, rozliczeń finansowych i praw konsumenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z m. in. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;< 
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie prowadzenia komunikacji z użytkownikiem oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyżej wskazanych celów a zatem przez okres konieczny do realizacji zamówienia, przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu ustania terminów dochodzenia ewentualnych roszczeń, czyli przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku wygaśnięcia umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Niepodanie danych osobowych przez użytkownika uniemożliwia dokonanie zakupu.

Konto klienta

Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładamy konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć swoje zrealizowane, będące w trakcie realizacji i ostatnio wysłane zamówienia lub zarządzać swoimi danymi osobowymi i newsletterem. W celu założenia, prowadzenia oraz obsługi konta użytkownika przetwarzamy następujące dane osobowe klienta:

• imię
• nazwisko 
• adres e-mail 
• adres zamieszkania 
• numer telefonu komórkowego 
• historia zamówień

Podstawą przetwarzania danych osobowych umieszczonych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone a zatem przez czas prowadzenia konta użytkownika a po tym okresie do upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia konta użytkownika. Niepodanie danych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi prowadzenia konta użytkownika. 

Newsletter

W celu umożliwienia klientom pozostawania na bieżąco z naszymi aktualnymi ofertami i promocjami oferujemy użytkownikom możliwość skorzystania z naszej usługi newsletter. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list). Oczywiście w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera. Dane osobowe w postaci adresu e-mail (oraz ewentualnych informacji zawartych w nazwie adres e-mail np. imię i nazwisko) przetwarzane są w celu realizacji usługi na postawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu skutecznego wycofania zgody przez użytkownika. Wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych Oferujemy również możliwość otrzymywania od nas wiadomości marketingowych za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych na wskazany numer telefonu przez użytkownika. W tym przypadku dane osobowe klientów są przetwarzane w celach promocyjnych polegających na rozsyłaniu informacji marketingowych. W powyższym celu przetwarzamy dane osobowe klienta w zakresie imienia, nazwiska oraz podanego numeru telefonu. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny w postaci podejmowania działań marketingowych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. lit. f) RODO. Wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty oraz aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować. Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień. Oznacza to, że dane zebrane przez Administratora mogą być w określonych przypadkach profilowane, czyli wykorzystywane w celu określenia preferencji i zainteresowań użytkownika, aby móc spersonalizować oraz dostosować kierowany do klienta przekaz.  Podstawą przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes prawny Administratora w celu najlepszego dostosowania swojej oferty dla klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe wykorzystywane w powyższych celach będą przetwarzane do czasu ustania celu dla którego zostały zebrane lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Szanujemy prywatność i prawa użytkowników, które przysługują im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a także cenimy ich świadomość w tym przedmiocie. Dlatego poniżej przedstawiamy prawa z zakresu ochrony danych przysługujące osobom, których dane dotyczą. Użytkownik jest uprawiony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania informacji dotyczących tego przetwarzania. W przypadku wystąpienia z powyższym żądaniem użytkownik będzie uprawniony do otrzymania kopii danych, które przetwarza Administrator. Użytkownik jest uprawniony do żądania sprostowania jego danych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia danych niekompletnych. W przypadku wystąpienia z powyższym żądaniem zaktualizujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z jego dyspozycją.  Użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane;
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowiła ona podstawę przetwarzania;
• użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• istnieje obowiązek prawny usunięcia danych.

W przypadku wystąpienia z powyższym żądaniem usuniemy dane osobowe użytkownika oraz zaprzestaniemy ich dalszego przetwarzania, jeżeli nie będą istniały podstawy prawne dla dalszego ich przetwarzania.  Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

• w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający dokonać weryfikacja zgodności tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
• w przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania – do czasu weryfikacji przez Administratora zasadności wniesionego sprzeciwu.

W przypadku wystąpienia z powyższym żądaniem oznaczymy dane osobowe podlegające ograniczeniu celem zaprzestania ich dalszego przetwarzania. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien określić przyczynę żądania oraz zakres danych, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.  Użytkownik jest uprawniony do żądania przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W celu realizacji tego żądania użytkownik jest uprawniony do otrzymania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającej odczynia maszynowe, czyli na nośniku informatycznym. Użytkownik może również żądać, aby jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Użytkownik ma prawo dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przypadku wystąpienia z powyższym żądaniem zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika, chyba że będziemy wstanie wykazać nadrzędność naszego interesu prawnego w przetwarzaniu wobec interesów, praw i wolności użytkownika. Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych.  Użytkownik posiada również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw wystarczy skontaktować się pocztą tradycyjną pod adresem MB Marta Banaszek, ul. Bronikowskiego 53 lok. 3, 02-796 Warszawa, za pośrednictwem adresu e-mail studio@martabanaszek.pl.

5. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, dostawcom poczty elektronicznej, firmom świadczącym usługi hostingu, dostawcom narzędzi służących do prowadzenia działań marketingowych, firmom kurierskim, kancelarii prawnej. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator (np. dostawcy systemów informatycznych) na podstawie odpowiednich umów powierzenia.  Dane osobowe mogą być również udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, urzędom skarbowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu skorzystania z usług podmiotów zagranicznych oferujących narzędzia wykorzystywane przez Administratora w przypadku kiedy zostanie zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników.

6. Ciasteczka (Pliki Cookies)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszego sklepu internetowego. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Jakie ciasteczka wykorzystuje Marta Banaszek?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez MB Marta Banaszek zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo. Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek MB Marta Banaszek blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”. Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.