REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego martabanaszek.pl

Definicje

 • Sklep – sklep internetowy MB Marta Banaszek dostępny jest pod adresem: www.martabanaszek.pl.
 • Studio Mody znajdujące się pod adresem: ul. Bronikowskiego 53 lok.3, 02-796 Warszawa.
 • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest właściciel marki MB Marta Banaszek posiada REGON: 63424351 i  NIP:779125312 z siedzibą w Warszawie 02-796, przy ul. Bronikowskiego 53 lok.3
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
 • Kupujący – każdy, kto za pośrednictwem sklepu dokonuje zakupu Produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu, w szczególności w celu zapoznania się z jego ofertą lub dokonania zakupu Produktów.

Postanowienia Ogólne

 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży damskiej i akcesoriów marki MB Marta Banaszek przez Internet.
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 • Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem  „Dodaj do koszyka:, dalej „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy oraz wystawienia rachunku.
 • Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na stronie pojawi się stosowne potwierdzenie, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówienia. Komunikat ten jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży Produktów, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zamówienia

 • Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Anulowanie zamówienia odbywa się jedynie za pośrednictwem Studia Mody.
 • Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia (co oznacza okres od dnia opłacenia zamówienia do dnia wysyłki produktu) wynosi 3 dni robocze, z tym że w przypadku braku produktu na magazynie, czas ten może przedłużyć się do 30 dni, o czym Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 • Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych zawiadomi o tym Kupującego i w terminie kolejnych 3 dni roboczych zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Płatności

 • Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Do każdego zamówienia Sprzedawca wysyłany jest paragon (lub e-paragon) oraz dodatkowy elektroniczny dowód zakupu  na jego adres. Na życzenie może zostać wystawiona i dołączona faktura VAT.
 • Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  • płatność tradycyjnym przelewem na konto Sprzedającego;
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności.
 • Termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni robocze. Po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.
 • Wraz z opłaceniem zamówienia, Kupujący dokonuje opłaty za jego doręczenie, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy (dostawa poprzez wybranego partnera logistycznego sprzedawcy na terenie Polski jest nieodpłatna).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Dostawa

 • Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie online.
 • Dostawa Produktów jest realizowana przez  paczkomaty (INPOST), firmę kurierską lub przez Pocztę polską. Koszty wysyłki ponosi Kupujący zgodnie z aktualnymi cennikami, chyba że w ofercie sklepu dostępna jest dla danego zamówienia opcja bezpłatna.
 • Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Studio Mody w godzinach pracy lub po umówieniu dogodnego terminu.
 • Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu po dokonaniu wyboru asortymentu ale przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 • Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 • Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją.
 • Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. 
 • Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 • Reklamacji Produktu Kupujący dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu na adres: reklamacje@martabanaszek.pl.
 • Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Kupującemu, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 • Reklamowany Produkt należy przekazać do Studia najpóźniej 7 dni po zgłoszeniu reklamacji. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć p dowód świadczący o tym, że Produkt został zakupiony od Sprzedawcy (np. faktura VAT, potwierdzenie dokonania płatności kartą płatniczą, przelewem itp.). 
 • Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od otrzymania Produktu. Jeżeli Produkt ma wadę to Sprzedawca w terminie kolejnych 14 dni, dokona stosownych napraw, ewentualnie wymieni Produktu na nowy. Po bezskutecznym upływie ww. terminu, Kupujący ma prawo zwrócić wadliwą rzecz i zażądać zwrotu ceny lub zażądać udzielenia mu stosownego rabatu (z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej). Jeśli nowy lub naprawiony Produkt nadal ma wadę, Kupujący może odmówić dalszych napraw lub kolejnej wymiany Produktu i w to miejsce może zażądać niezwłocznego zwrotu całej ceny lub udzielenia mu rabatu (z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej). 
 • Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na nowy lub naprawy wadliwego Produktu, jeśli wymiana Produktu lub jego naprawa jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 • Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego, jednak w przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci koszty dostawy Kupującemu, na podstawie rachunku lub innego dowodu zapłaty.
 • Odpowiedzi na reklamację udziela się:
 • pisemnie na adres reklamującego; lub
 • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może odstąpić od umowy kupna Produktu w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu od przewoźnika lub odbioru Produktu w Studio Mody (liczy się data nadania). Oświadczenie o odstąpieniu składa się na formularzu załączonym do paczki z Produktem i przekazuje do Sprzedawcy pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście. W przypadku braku formularza, oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na piśmie w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień nadania formularza do Sprzedawcy.
 • Warunkiem skutecznego odstąpienia jest zwrócenie Produktu w stanie niezmienionym. Produkt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.
 • Kupujący odmówi zwrotu środków w przypadku, gdy zwrócony Produkt będzie miał uszkodzoną lub zerwaną plombę zabezpieczającą którą może być np. specjalna wszywka.  
 • Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód świadczący o tym, że Produkt został zakupiony od  Sprzedawcy (np. faktura VAT, potwierdzenie dokonania płatności kartą płatniczą, przelewem, wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zakupu itp.). W przypadku braku takiego dowodu, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 • Zwrot ceny nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu jednak najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Wraz z ceną Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez niego koszty dostawy, jednak w kwocie odpowiadającej cenie za dostawę standardową (poczta) (ewentualne dostawy za pośrednictwem kuriera,  paczkomatu w trybie „gwarant” lub inne wyższe koszty wysyłki nie zostaną zwrócone). Jeśli Produkt został odebrany osobiście w Studio Mody, Kupujący otrzymuje jedynie zwrot ceny za Produkt.

Postanowienia końcowe

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących i Użytkowników Sklepu.
 • Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących i innych użytkowników. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet lub innymi przeszkodami natury technicznej, który Sprzedawca działając z zachowaniem należytej staranności nie mógł wcześniej wyeliminować.
 • Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania prosimy kierować na adres studio@martabanaszek.pl.